Mer än två hundra (200) utförda projekt under perioden 1998 t.o.m. 2016

 

Kvalitetssystemet

 

Eget kvalitetssystem finns med projekthandbok med rutiner och mallar som tillämpas i uppdrag. Projektanpassad kvalitets - och egen kontrollplan för projekt tillämpas i uppdrag. Vi har ett strukturerat och enhetligt arbetssätt kombinerat med god kvalitet och hög miljömedvetenhet. Vi skall lägst uppfylla de krav enligt lagar och förordningar som berör vår verksamhet. Vid sprinklerprojektering strävar vi efter att minimera installationskostnader genom att hitta optimala lösningar och tillämpningar. Vi tillämpar en arbetsmetodik som tillgodoser kundens behov och kvalitetskrav samt miljöhänsyn. För att bevaka att ställda kvalitets- och miljökrav mm uppfylls upprättas en uppdragsplan. Uppdragsplanen sammanställer avtalade förutsättningar för uppdragets genomförande med avseende på organisation, ekonomi, tider, resurser, riskanalys, kontroll och granskning. Vi tillämpar en arbetsmetodik som tillgodoser kundens behov och kvalitetskrav samt miljöhänsyn.

 

Egenkontroll

 

För projektering av handlingar utförs för att uppfylla för projektet givna program och kvalitetskrav, men även leverera en produkt som väl motsvarar kundens förväntningar. Vi bedriver vår verksamhet så rationellt och felfritt som möjligt. Ett exempel på kvalitets– och egenkontrollplan är bifogad.

 

Certifikat – kvalitetssäkring

 

Av Svensk Brand & Säkerhet Certifiering AB är Hazim Muhic certifierad som behörig ingenjör vattensprinkler, enligt SBF 1018:3. Certifikat Nr. 06-52 gäller fram t.o.m. jun 2021.

 

Kvalitet avseende arbetsmetod och programvara

 

Sprinklerinstallationer upprättas 3-dimensionellt (3D) så att projektet kan samgranskas och samordnas i 3D. Samordningen går smidigt och vi har god erfarenhet av det. En objektsorienterad, 3D sprinklermodell per våning skapas att samtliga modeller skall ses som en del i en byggnadsmodell med en gemensam insättningspunkt.

 

Sprinklerhydrauliska beräkningar

 

Sprinklerhydrauliska beräkningar utförs med av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB godkänd programvara MagiCad Sprinkler Calculations. Sprinklersystemet dimensioneras och balanseras ur sprinklersystemskonstruktioner och på så sätt kan analys och ekonomisk optimering göras på ett effektivt och rationellt sätt.

 

Kompetensutveckling

 

Sprinklerprojektören går regelbundet branschrelaterade kurser och seminarier för att hålla sig på en hög kompetensnivå och uppfyller samtliga krav som ställs av Svensk Brand & Säkerhet Certifiering inkluderande regelbundna kontroller avseende verksamheten. 

 

Miljöledningssystem

Vi strävar efter en minimering av miljöpåverkan varför valet av material och produkter utförs omsorgsfullt. I uppdragen strävar vi efter optimala lösningar, ur kvalitets- teknik- och miljösynpunkt, tillsammans med våra kunder för att säkerställa en långsiktig, framgångsrik samt hållbar utveckling för våra kunder. I vår verksamhet ingår miljösäkring som en del av vårt kvalitets­arbete och följer projektet under alla dess skeden tills det är genomfört. Vid projektstart studeras miljöaspekter och vad uppdraget kan ha för påverkan på miljön. Vårt åtagande innebär således att i samråd med kunden föreslå tekniska lösningar, välja produkter etc. som på bästa sätt tar hänsyn till miljön. Vi gör också en bedömning av vad vår projektering innebär, vilka miljöaspekter som kan förväntas och sedan klargörs den miljöpåverkan som kan bli följden. Projektansvarig skall således värdera miljöaspekterna för att redovisa huru­vida dessa skall bedömas som betydande och i så fall vilka åtgärder som skall vidtas. Bedömningen sker genom att de relateras till den påverkan som sker genom utsläpp till luft, vatten, avfallshantering, markförorening, använd­ning av råvaror och naturresurser eller andra lokala miljöfrågor. Utifrån ovan nämnda miljöaspekter bedöms således i projektet synpunkter som kan uppfattas som betydande eller icke betydande. Betydelsen utgår från miljöpåverkans storlek respektive dess frekvens genom definitionerna mycket liten påverkan, begränsad eller liten påverkan, påtaglig påverkan, stor påver­kan till mycket omfattande miljöpåverkan. Även mängden eller frekvensen bedöms genom definitionerna sällan före­kommande, förekommer i begränsad utsträckning, tämligen frekvent, frekvent till mycket stor mängd eller mycket frekvent. Vid vår bedömning av miljöpåverkan beaktas också eventuella kostnader som kan uppstå med förändringar till miljöförbättringar.

 

Arbetsmiljöfrågor

HM Sprinklerkonsult AB följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna i tillämpliga delar med tanke på företagets storlek bl.a.